Název fondu: OM Real Estate Fund SICAV, a.s. 

Právní forma fondu: akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) 

Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů 

Podkladová aktiva fondu: nemovitosti, rezidenční development a zajištěné pohledávky 

Emitovaný cenný papír: prioritní investiční akcie

Veřejná obchodovatelnost: ne

Frekvence úpisu investičních akcií: měsíční 

Minimální investice klienta: 1 000 000 Kč

Vstupní poplatek: až 3 %

Investiční horizont klienta: 4 roky

Frekvence odkupů investičních akcií: po třech letech od zahájení vydávání investičních akcií následně kdykoliv 

Splatnost odkupů investičních akcií: do 6 měsíců

Výstupní poplatek: 20 % při odkupu do 24 měsíců 

                                     10 % při odkupu od 24-36 měsíců 

                                      0 % při odkupu po 36 měsících 

Zdanění výnosů fondu: 5 % ze zisku fondu 

Zdanění akcionářů: fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech 

Administrátor fondu: AVANT investiční společnost, a.s. 

Depozitář: CYRRUS, a.s. 

Auditor: PFK APOGEO Audit, s.r.o.