SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výslovně tímto uděluji souhlas společnosti OM Consulting s.r.o., IČO 02154439, se sídlem Sokolovská
668/136d, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
zn. C 216227 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo (dále
jen „Údaje“). Údaje je nutné zpracovat za účelem umožnění kontaktu se zákazníkem. Tyto údaje budou
Správcem zpracovávány po dobu 3 let. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.

[1] Souhlas ke zpracování Údajů může být z mé strany kdykoliv odvolán. V případě, že svůj souhlas
odvolám, bude Správce oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje mé osoby v
rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, pokud
takový mezi námi byl uzavřen, a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných
zájmů.

[2] Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedené mohu na Správci uplatnit prostřednictvím
písemného odvolání na adrese Správce, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8.

[3] Jsem srozuměn/a s tím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo kdykoli vzít
souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u přístup
k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz těchto
osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že
poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní
předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou
pravdivé.

Osobní nastavení Cookies

Kliknutím na tlačítko níže si můžete upravit své preference ohledně Cookies na webu omconsulting.cz.